30 WRZEŚNIA

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiechlicach  w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych, ustalonymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 są:
22 grudnia 2017 r.
18, 19, 20 kwietnia 2018 r. 
30 kwietnia 2018 r.
2, 4 maja 2018 r. 
1 czerwca 2018 r.

W dniach tych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, w których mogą uczestniczyć uczniowie. Ze względów organizacyjnych, o uczestnictwie w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej wychowawcę klasy lub kierownika szkoły, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym w/w dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian (w ustalonych na początku roku szkolnego godzinach).